Cách làm & Giải thích từ vựng"Foundation for Essay Writing"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Foundation for Essay Writing"IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Foundation for Essay Writing"

Complete the flowchart.
Write ONE WORD ONLY for each answer.

Foundation for Essay Writing
Decide on 21 ……………………….. you like
Focus on 22 ……………………… area of interest.
Write 23 ………………………. statement.
Create 24 ………………………
Ensure this 25 …………………. clearly.

Complete the summary.
Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer.

There are several 26 ………………………… involved In producing a good essay.
The writer must think independently and give 27 …………………….. examples as support, each one with a reference (which is a 28……………………….) The formatting must follow the 29 ……………………… issued by the university, as well as the word count decide by the lecturer, although it can vary by 30 ……………………….

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Nền tảng cho Viết luận
Quyết định ngày 21 ……………………… .. bạn thích
Tập trung vào 22 ……………………… lĩnh vực quan tâm.
Viết 23 ………………………. bản tường trình.
Tạo 24 ………………………
Đảm bảo điều này 25 …………………. rõ ràng.
Có một số 26 ………………………… tham gia vào việc tạo ra một bài văn hay.
Người viết phải suy nghĩ độc lập và đưa ra 27 …………………… .. ví dụ làm hỗ trợ, mỗi ví dụ có một tham chiếu (là 28 ……………………….) Định dạng phải tuân theo 29… …………………… do trường đại học cấp, cũng như số từ do giảng viên quyết định, mặc dù nó có thể thay đổi 30 ……………………….

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 21: cần điền noun, vì trước đó có on, còn you like đang có rút gọn, đầy đủ là (Decide on… that you like) 
  • Câu 22:  cần điền  noun hoặc adj bổ nghĩa cho area of interest >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH
  • Câu 23:  cần điền  noun hoặc adj bổ nghĩa statement
  • Câu 24:  cần điền  noun 
  • Câu 25:  cần điền  noun số ít vì trước đó có it
  • Câu 26: cần điền  noun số nhiều vì trước đó có are & several 
  • Câu 27: cần điền adj bổ nghĩa cho examples 
  • Câu 28:  cần điền  noun số ít vì trước đó có a
  • Câu 29:  cần điền  noun vì trước đó có the, issued đang có rút gọn mệnh đề quan hệ, đầy đủ là which is/are issued by >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách rút gọn mệnh đề quan hệ tiếng anh
  • Câu 30: cần điền  noun vì trước đó có by 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE