Cách làm & Giải thích từ vựng"FACTORS FOR SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNING"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"FACTORS FOR SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNING"IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"FACTORS FOR SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNING"

Questions 31 – 35

Listen to a lecture on successful language learning.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

FACTORS FOR SUCCESSFUL LANGUAGE LEARNING
A. Exposure to target language determines (31) ………………………..
B. Motivation
(32) ………………………. Motivation
Language is a tool to achieve practical goals, for example, getting a job or (33) …………………………
Integrative motivation

Language is a tool for socialising and integrating, for example, (34) ……………………… or people who are married to speakers of another language.
According to research, integrative motivation produces (35) ………………………

Questions 36 – 40
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

C. Personality
Good language learners are willing to take (36) ……………………….. are not afraid of making mistakes and try to (37) ……………………… with the language.

D. Learning Systems
Efficient (38) …………………..
Systems for organising and learning
Ability to monitor one’s own speech
Ability to plan learning

E. Age
Children learn faster than adults.
Adult learners can be successful if they

 • are aware of how they learn
 • are independent of (39) ……………………….
 • take (40) …………………….. for learning

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

CÁC YẾU TỐ ĐỂ HỌC NGOẠI NGỮ THÀNH CÔNG
A. Tiếp xúc với ngôn ngữ đích xác định (31) ……………………… ..
B. Động lực
(32) ………………………. Động lực
Ngôn ngữ là một công cụ để đạt được các mục tiêu thiết thực, ví dụ như kiếm được việc làm hoặc (33) …………………………
Động lực tích hợp

Ngôn ngữ là một công cụ để xã hội hóa và hội nhập, ví dụ, (34) ……………………… hoặc những người đã kết hôn với những người nói ngôn ngữ khác.
Theo nghiên cứu, động lực tích hợp tạo ra (35) ………………………

Câu hỏi 36 - 40
C. Tính cách
Những người học giỏi ngoại ngữ sẵn sàng tiếp nhận (36) ……………………… .. không sợ mắc lỗi và cố gắng (37) ……………………… với ngôn ngữ.

D. Hệ thống học tập
Hiệu quả (38) ………………… ..
Hệ thống tổ chức và học tập
Khả năng giám sát bài phát biểu của chính một người
Khả năng lập kế hoạch học tập

E. Tuổi
Trẻ em học nhanh hơn người lớn.
Người lớn học có thể thành công nếu họ

 • nhận thức được cách họ học
 • độc lập với (39) ……………………….
 • lấy (40) …………………… .. để học

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 31: Từ cần điền là noun vì sau động từ determine 
 • Câu 32: Từ cần điền là noun hoặc adj để bổ nghĩa cho motivation   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH
 • Câu 33: Từ cần điền là noun hoặc ving vì trước đó là or như vậy cần song song với getting a job theo cấu trúc song song   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn CÁCH DÙNG "CẤU TRÚC SONG SONG" TIẾNG ANH 
 • Câu 34: Từ cần điền là noun  vì sau đó có or và cụm (people who are married to speakers of another language) là cụm danh từ 
 • Câu 35: Từ cần điền là noun  vì trước đó có produce 
 • Câu 36: Từ cần điền là cụm nhiều từ có khả năng có dùng mệnh đề quan hệ vì phía sau chưa có chủ ngữ 
 • Câu 37: Từ cần điền là verb vì trước đó có to
 • Câu 38: Từ cần điền là verb vì trước đó có efficient 
 • Câu 39: Từ cần điền là noun  vì sau đó có noun
 • Câu 40: Từ cần điền là verb vì trước đó có take 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • Exposure (n) sự tiếp xúc 
 • determine (v) quyết định 
 • Integrative (adj) tích hợp 
 • socialise (v) giao lưu 
 • integrate (v) tích hợp >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng & Word form của "integrate"
 • Efficient (adj) hiệu quả 
 • monitor (v) điều chỉnh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE