Cách làm & Giải thích từ vựng"The caller can book a by pronging button number"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"The caller can book a by pronging button number"IELTS LISTENING SECTION 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"How Long has Caroline been waiting?"

1. Questions 1 - 6

Circle the appropriate letters A—C.

Example: The caller can book a by pronging button number
A. one B. Two C. three

1. The caller wants to
A. make changes to his Car reservation.

B. complain about a car.

C. make a car reservation.
2. The booking reference is
A. ASFY15AG

B. ACFY15AG

C. ACFY50AG.
3. Mr. Maxine originally booked the CAR FOR
A. Monday at 6 p.m.

B. Friday of next week

C. this Friday
4. Mr. Maxine wants to Change his booking to
A. a larger manual car.

B. five days.

C. a smaller automatic.
5. Mr. Maxine Will have to pay an extra
A. £165

B. £65
C. £15
6. Mr. Maxine rented a car
A. five months ago.

B. not long ago.

C. several years ago.

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

1. Người gọi muốn
A. thực hiện các thay đổi đối với trường hợp đặt xe của anh ấy.

B. phàn nàn về một chiếc xe hơi.

C. đặt xe.
2. Tham chiếu đặt chỗ là
A. ASFY15AG

B. ACFY15AG

C. ACFY50AG.
3. Ông Maxine ban đầu đã đặt XE CHO
A. Thứ Hai lúc 6 giờ chiều.

B. Thứ sáu của tuần sau

C. thứ sáu này
4. Ông Maxine muốn Thay đổi đặt phòng của mình thành
A. một chiếc xe thủ công lớn hơn.

B. năm ngày.

C. một tự động nhỏ hơn.
5. Ông Maxine Sẽ phải trả thêm tiền
A. £ 165

B. 65 bảng
C. 15 bảng
6. Ông Maxine đã thuê một chiếc ô tô
A. năm tháng trước.

B. cách đây không lâu.

C. cách đây vài năm.

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 7—10

Use NO MORE THAN TWO WORDS or A NUMBER in the blank space below.

7. The cost of the car hire changes ……………………………
8. The manual estate is cheaper to hire than …………………………………
9. Mr. Maxine’s credit card number is 3445 …………………………… 7750.
10. Mr. Maxine’s address is ………………………………… vale.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

7. Chi phí thuê xe thay đổi ……………………………
8. Bất động sản bằng tay rẻ hơn để thuê so với …………………………………
9. Số thẻ tín dụng của ông Maxine là 3445 …………………………… 7750.
10. Địa chỉ của ông Maxine là ………………………………… vale.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 7: từ cần điền là noun, vì trước đó là động từ change 
  • Câu 8: từ cần điền là noun, vì trước đó là than >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng SO SÁNH HƠN trong tiếng anh
  • Câu 9: từ cần điền là số 
  • Câu 10: từ cần điền là số địa chỉ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE