Cách làm & Giải thích từ vựng"Adventure Classes"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Adventure Classes"

Questions 31 – 40
Fill in the summary of the lecture with NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Adventure Classes

A particular program: combine (31) …………………….. and real-life exploration
Purpose: make students aware of international communication and (32) …………………..

Adventure Classes

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu số 31: sẽ điền noun, mang nghĩa kết hợp cái gì đó với real-life exploration
  • Câu 32: sẽ điền noun, mang nghĩa làm cho hs nhận thức được international communication và cái gì đó 
  • Câu 33: sẽ điền noun hoặc adj bổ nghĩa cho protection >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH
  • Câu 34: sẽ điền noun, mang nghĩa 1 phần nào đó của Queensland 
  • Câu 35: sẽ điền noun hoặc số hoặc adj bổ nghĩa cho protection >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH
  • Câu 36: sẽ điền noun, vì trước đó có teach là verb 
  • Câu 37: sẽ điền verb vì có danh từ chính là students chưa có verb 
  • Câu 38: điền giá tiền 
  • Câu 39: sẽ điền noun, mang nghĩa kết hợp cái gì đó với instruction… 
  • Câu 40: điền động từ số nhiều vì song song với navigates có thêm s  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn CÁCH DÙNG "CẤU TRÚC SONG SONG" TIẾNG ANH 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE