Cách làm & Giải thích từ vựng"How many members does the cycling club have currently?"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"How many members does the cycling club have currently?"IELTS LISTENING SECTION 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"How many members does the cycling club have currently?"

Questions 1—10

Answer the questions below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

1. How many members does the cycling club have currently?
……………………………………………………….

2. How much does Youth Membership cost?
……………………………………………………….

3. From whom must you get a signature when applying to join?
……………………………………………………….

4. How long does it take to process a membership application?
……………………………………………………….

5. How often do family rides take place?
……………………………………………………….

6. How long are the Saturday rides usually?
……………………………………………………….

7. What must you get for your bike?
……………………………………………………….

8. When is the next camping tour?
……………………………………………………….

9. What is happening on May 5th?
……………………………………………………….

10. How much discount do members get at Wheels Bike Shop?

……………………………………………………….

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

1. Câu lạc bộ đạp xe hiện có bao nhiêu thành viên?
……………………………………………………….

2. Chi phí Thành viên Thanh niên là bao nhiêu?
……………………………………………………….

3. Bạn phải xin chữ ký từ ai khi đăng ký tham gia?
……………………………………………………….

4. Mất bao lâu để xử lý đơn đăng ký thành viên?
……………………………………………………….

5. Các cuộc đua trong gia đình thường diễn ra như thế nào?
……………………………………………………….

6. Các chuyến đi thứ Bảy thường là bao lâu?
……………………………………………………….

7. Bạn phải nhận được gì cho chiếc xe đạp của mình?
……………………………………………………….

8. Chuyến du lịch cắm trại tiếp theo là khi nào?
……………………………………………………….

9. Điều gì đang xảy ra vào ngày 5 tháng 5?
……………………………………………………….

10. Thành viên nhận được bao nhiêu chiết khấu tại Wheels Bike Shop?

……………………………………………………….

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 1: sẽ điền số lượng thành viên hiện có 
 • Câu 2: sẽ điền giá tiền 
 • Câu 3: sẽ điền danh từ, người nào phải lấy chữ kí
 • Câu 4: sẽ điền thời gian 
 • Câu 5: sẽ điền tần suất 
 • Câu 6: sẽ điền thời gian, mang ý nghĩa kéo dài bao lâu
 • Câu 7: sẽ điền noun
 • Câu 8: sẽ điền thời gian 
 • Câu 9: sẽ điền noun, chỉ hoạt động diễn ra 
 • Câu 10: sẽ điền bao nhiêu giảm giá 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • process (v) giải quyết, tiến trình 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE