Cách làm & Giải thích từ vựng"PARK ARTS CENTRE"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"PARK ARTS CENTRE"

Complete the timetable below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

PARK ARTS CENTRE

PARK ARTS CENTRE

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 11: sẽ điền khung thời gian
  • Câu 12: sẽ điền noun số ít vì có a 
  • Câu 13: sẽ điền noun, chỉ thời gian 
  • Câu 14: sẽ điền noun vì trước đó có annual là adj 
  • Câu 15: sẽ điền noun vì trước đó có from, có thể là danh từ đếm được số nhiều hoặc không đếm được vì trước đó không có mạo từ a 
  • Câu 16: sẽ điền thời gian 
  • Câu 17: sẽ điền noun chỉ tên film 
  • Câu 18: sẽ điền noun vì có the ở trước 
  • Câu 19: sẽ điền noun
  • Câu 20: sẽ điền noun hoặc adj vì trước đó có động từ to be 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE