Cách làm & Giải thích từ vựng"BEN'S PROGRAMME"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"BEN'S PROGRAMME"

1. Questions 21 - 25

What opinion is expressed about each dissertation?

Choose your answers from the box and write the letters A—I next to questions 21-25.

A. It has an inadequate index.

B. It contains unusual illustrations.

C. It is too detailed in places.

D. It presents clear arguments.

E. It contains diagrams which are not clear.

F. It omits important historical facts.

G. It is poorly translated.

H. It contains useful background information.

I. It is not suitable for new students.

21. Twentieth Century Architecture ................

22. Modern Construction ................

23. Steel, Glass and Concrete ................

24. The Space We Make ................

25. Change and Tradition ................

IELTS TUTOR dịch:

Ý kiến ​​nào được dành cho về mỗi bài luận văn?

Chọn câu trả lời của bạn từ ô và viết các chữ cái A — I bên cạnh các câu hỏi 21-25.

 

A. Nó có một chỉ số không đầy đủ.

B. Nó chứa các hình minh họa khác thường.

C. Nó quá chi tiết ở một vài đoạn

D. Nó trình bày lý lẽ rõ ràng.

E. Nó chứa các sơ đồ không rõ ràng.

F. Nó bỏ qua các sự kiện lịch sử quan trọng.

G. Nó được dịch kém.

H. Nó chứa thông tin cơ bản hữu ích.

I. Nó không phù hợp với sinh viên mới.

21. Kiến trúc thế kỷ 20 ...

22. Xây dựng hiện đại ................

23. Thép, Kính và Bê tông ................

24. Không gian chúng tôi tạo ra ................

25. Thay đổi và Truyền thống ................

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 26-30

Complete the flow chart below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

BEN'S PROGRAMME

BEN'S PROGRAMME

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 26: từ cần điền là noun, mang nghĩa hình vẽ của cái gì 
  • Câu 27:  từ cần điền là noun, mang nghĩa ảnh của cái gì 
  • Câu 28:  từ cần điền là noun, mang nghĩa cái gì của thời điểm 
  • Câu 29:  từ cần điền là noun, mang nghĩa cho Dr Forbes xem cái gì 
  • Câu 30:  từ cần điền là noun, mang nghĩa  hỏi Dr Gray thêm cái gì 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • drawing (n) bức tranh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE