Cách làm & Giải thích từ vựng"Cinématographe"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Cinématographe"

Questions 31 - 40

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

31. Rival cameras were claimed to ................ less than the Cinématographe.

32. In Russia, on one occasion, the Cinématographe was suspected of being a ................

33. Early filming in Russia led to the creation of a new approach to .....................

34. One problem for historians is not knowing whether early equipment ................... as it was claimed.

35. Marey encountered difficulties achieving the .................. of strips of photographic paper.

36. The ....................... of the comic strip influenced the way films were planned.

37. Documentaries used ................. shots before fiction films did.

38. The popularity of ........................ films led to increased numbers of shots.

39. When filming ........................, the screen might be divided.

40. As films became more complex, .......................... became an important part of film-making.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

31. Máy ảnh đối thủ được cho là ................ ít hơn Cinématographe.

32. Ở Nga, trong một lần, Cinématographe bị nghi ngờ là một ................

33. Việc quay phim sớm ở Nga đã dẫn đến việc tạo ra một cách tiếp cận mới để .....................

34. Một vấn đề đối với các nhà sử học là không biết liệu thiết bị thời kỳ đầu ................... như người ta đã tuyên bố hay không.

35. Marey gặp khó khăn trong việc đạt được .................. dải giấy ảnh.

36. ....................... của bộ truyện tranh đã ảnh hưởng đến cách lên kế hoạch cho các bộ phim.

37. Phim tài liệu đã sử dụng ................. cảnh quay trước khi phim viễn tưởng làm được.

38. Sự phổ biến của ........................ phim dẫn đến số lượng cảnh quay tăng lên.

39. Khi quay phim ........................, màn hình có thể bị chia cắt.

40. Khi các bộ phim trở nên phức tạp hơn, .......................... trở thành một phần quan trọng của quá trình làm phim.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE