Cách làm & Giải thích từ vựng"Both bookcases"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Both bookcases"

1. Section 1 (Questions 1 - 9)

Complete the notes below. NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Number of bookcases available: two

Both bookcases

Width 1 ………………………

Made of 2 ………………………

First bookcase

Cost 3 ………………………….

Colour 4 …………………………

Number of shelves six (four are 5 ………………………)

Second bookcase
Colour: dark brown
Other features: almost 80 years old

Has a 6 ……………………. At the bottom

Has glass 7 …………………….

Cost 8 …………………………

Details of seller
Name: Mrs. 9 …………………….
Address: 41 Oak Rise, Stanton.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Số lượng tủ sách hiện có: hai

Cả tủ sách

Chiều rộng 1 ………………………

Làm bằng 2 ………………………

Tủ sách đầu tiên

Chi phí 3 ………………………….

Màu 4 …………………………

Số kệ sáu (bốn là 5 ………………………)

Tủ sách thứ hai
Màu sắc: nâu sẫm
Các tính năng khác: gần 80 tuổi

Có một 6 ……………………. Ở dưới cùng

Có kính 7 …………………….

Chi phí 8 …………………………

Thông tin chi tiết về người bán
Tên: Bà 9 …………………….
Địa chỉ: 41 Oak Rise, Stanton.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 1: điền số, điền độ rộng 
  • Câu 2: điền noun, làm bằng chất liệu gì
  • Câu 3: điền giá tiền 
  • Câu 4: điền màu sắc 
  • Câu 5: điền noun hoặc adj vì trước đó có to be
  • Câu 6: điền noun số ít vì trước có a 
  • Câu 7: điền noun, vì phía trước có glass là noun bổ nghĩa 
  • Câu 8: điền giá tiền 
  • Câu 9: điền tên riêng 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE