Cách làm & Giải thích từ vựng"What does George have to do next?"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"What does George have to do next?"IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"What does George have to do next?"

1. Questions 21 - 23

Circle the correct answer A – D.

21. What does George have to do next?
A. Get the results of the survey back.
B. Draw the results of the survey.
C. Make some conclusions.

D. Collect more information.
22. What is Anna’s market research project on?
A. Violence on television.
B. Transportation in the city.
C. The history of transportation.

D. Bureaucracy in the city.
23. What did the results of George’s survey show?
A. Everyone thinks there is too much violence on TV.
B. Most people think there is too much violence on TV.
C. There is no real agreement on the amount of violence.

D. There is a problem with the survey.

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

21. George phải làm gì tiếp theo?
A. Nhận lại kết quả điều tra.
B. Rút ra kết quả của cuộc điều tra.
C. Đưa ra một số kết luận.

D. Thu thập thêm thông tin.
22. Dự án nghiên cứu thị trường của Anna là gì?
A. Bạo lực trên truyền hình.
B. Giao thông vận tải trong thành phố.
C. Lịch sử của giao thông vận tải.

D. Bộ máy quan liêu ở thành phố.
23. Kết quả cuộc khảo sát của George cho thấy điều gì?
A. Mọi người đều nghĩ rằng có quá nhiều bạo lực trên TV.
B. Hầu hết mọi người cho rằng có quá nhiều bạo lực trên TV.
C. Không có thỏa thuận thực sự về số lượng bạo lực.

D. Có một vấn đề với cuộc khảo sát.

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 24 — 26

Complete the summary. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Summary
Children might see the heroes of violent as (24) …………………….
So most people think that violent programs should be shown after 10.00 p.m. However, there is a (25) ……………… who feel that violent films should be banned.
Although new broadcasts are violent, people felt they shouldn’t be banned as they are (26) ………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Trẻ em có thể xem những người hùng bạo lực là (24) …………………….
Vì vậy, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng các chương trình bạo lực nên được chiếu sau 10 giờ tối. Tuy nhiên, có một (25) ……………… cảm thấy rằng phim bạo lực nên bị cấm.
Mặc dù các chương trình phát sóng mới mang tính bạo lực, nhưng mọi người cảm thấy chúng không nên bị cấm vì chúng là (26) ………………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 24: từ cần điền sẽ là noun, được trẻ em xem là gì đó 
 • Câu 25: từ cần điền sẽ là noun số ít vì trước có a 
 • Câu 26: từ cần điền sẽ là noun hoặc adj 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • ban (v) cấm 
 • broadcast (n) chương trình 

3. Question 27-30

Write the answer using NO MORE THAN THREE WORDS.

27. How many questionnaires did George get back?

…………………………………………………………..

28. Anna says George’s survey doesn’t represent?

……………………………………………………………

29. Where is Anna going to interview her respondents?

……………………………………………………………

30. What is the best type of questions for a good questionnaire?

……………………………………………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

27. George đã nhận lại được bao nhiêu bảng câu hỏi?

………………………………………………………… ..

28. Anna nói rằng cuộc khảo sát của George không đại diện cho số đông?

……………………………………………………………

29. Anna sẽ phỏng vấn những người trả lời của cô ấy ở đâu?

……………………………………………………………

30. Loại câu hỏi tốt nhất cho một bảng câu hỏi tốt là gì?

……………………………………………………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 27: sẽ điền số đếm 
 • Câu 28: câu này hơi khó hiểu nhé, tức là cô này nói survey của anh này không thể hiện cho cái gì? 
 • Câu 29: điền location
 • Câu 30: điền loại câu hỏi 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • questionnaire: cuộc điều tra 
 • represent (v) đại diện >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh
 • respondent (n) người trả lời câu hỏi 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE