Cách làm & Giải thích từ vựng"Facts about Brisbane"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Facts about Brisbane"

1. Questions 11-13

Fill in the blanks with NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Facts about Brisbane

Besides sunny cafes, Brisbane also offers artistic atmosphere with many 11 ………………… and …………………….. Being established in 12 ………………………….., Brisbane has become third biggest city.

In 1988, Brisbane held the 13 ………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Sự thật về Brisbane

Bên cạnh những quán cà phê đầy nắng, Brisbane còn mang đến bầu không khí nghệ thuật với nhiều 11 ………………… và …………………… .. Được thành lập từ năm 12 ………………………… .., Brisbane đã trở thành thành phố lớn thứ ba.

Năm 1988, Brisbane tổ chức ………………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 11: Từ cần điền là noun, vì trước đó là many 
  • Câu 12: Từ cần điền là noun, vì trước đó là in 
  • Câu 13: Từ cần điền là noun, vì trước đó là the 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 14-16

Fill in the table with NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

Activities in Brisbane

April: 14 ………………… Festival
August: Film festival
September and October: Outdoor festival of 15 …………………….
January: Cockroach 16 …………………….

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Các hoạt động ở Brisbane

Tháng 4: 14 ………………… Lễ hội
Tháng 8: Liên hoan phim
Tháng 9 và tháng 10: Lễ hội ngoài trời của 15 …………………….
Tháng giêng: Gián 16 …………………….

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 15: Từ cần điền là noun, vì trước đó là of
  • Câu 16: Từ cần điền là noun, Cockroach bổ nghĩa cho từ này 

3. Questions 17-20

Fill in the table with NO MORE THAN THREE WORDS for each answers.

Scenic Spots in Brisbane

Areas: Spotlights
From city center to South Bank: Paths, beach, and 17 …………………..
The Lone Pine Koala Sanctuary: To 18 …………………… koalas or ………………….. Kangaroos
Mountain Coot-tha: Hiking trails and gardens
Brisbane River: 19 ………………………
Brisbane Forest Park: Great for 20 ………………….. and ……………………..

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Các thắng cảnh ở Brisbane

Lĩnh vực: Tiêu điểm
Từ trung tâm thành phố đến Bờ Nam: Đường đi, bãi biển, và 17 ………………… ..
Khu bảo tồn Koala Lone Pine: Cho 18 …………………… gấu túi hoặc ………………… .. Kanguru
Mountain Coot-tha: Những con đường mòn đi bộ đường dài và những khu vườn
Sông Brisbane: 19 ………………………
Công viên Rừng Brisbane: Tuyệt vời cho 20 ………………… .. và …………………… ..

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 17: từ cần điền là noun, vì trước đó đang liệt kê nhiều danh từ 
  • Câu 20: từ cần điền là noun, vì trước đó có for 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • Spotlight (n) tiêu điểm 
  • Sanctuary: khu bảo tồn 
  • hiking (n) đi bộ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE