Cách làm & Giải thích từ vựng"Steve’s mark could have been better if he had"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Steve’s mark could have been better if he had"IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Steve’s mark could have been better if he had"

1. Questions 21—23

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Lorraine
has been with them on the course for 21.…………………………….
has left because she has got a 22.…………………………………….
has returned to 23 …………………………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Lorraine
đã đồng hành cùng họ trong khóa học trong thời gian 21. …………………………….
đã rời đi vì cô ấy đã có một 22. …………………………………….
đã trở lại 23 …………………………………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 21: Từ cần điền sẽ là một khoảng thời gian, vì phía trước có for, tức là Lorraine đã học với họ trong khoảng thời gian bao lâu 
  • Câu 22: Từ cần điền sẽ là một noun số ít vì phía trước có a 
  • Câu 23: Từ cần điền sẽ là một địa danh, quay về đâu đó 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 24-30

Circle the correct letters.

24. Steve’s mark could have been better if he had
A. not made mistakes in his project.
B. done a better book.
C. written more words.
D. chosen a different for his project.
25. Steve’s book review was
A. too long
B. not as good as his project.
C. excellent
D. fairly good.
26. Steve’s tutor criticizes which aspect of his project?
A. the beginning.
B. the argument about road pricing.
C. the end.
D. the length
27. The tutor recommends that Frances should do
A. a PhD but not an MPhiL.
B. an MPhiL or a PhD.
C. another project.
D. her work more carefully.
28. As regards getting funding. The tutor thinks Frances’s
A. chances are slim.
B. chances are greater than many other students.
C. exam result will be decisive.
D. chances are better now than in the past
29. The last time a student in the department achieved a first in their exams was
A. three years ago.
B. thirty years ago.
C. last year.
D. in the first three years the college was open.
30. Steve does not plan to go on to do research because he wants to
A. stop studying
B. do lots of really exciting things
C. earn some money to do the things he would like to do
D. return to his job

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

24. Điểm của Steve có thể tốt hơn nếu anh ấy có
A. không mắc lỗi trong dự án của mình.
B. đã hoàn thành một cuốn sách tốt hơn.
C. viết thêm từ.
D. đã chọn một khác cho dự án của mình.
25. Bài đánh giá sách của Steve là
A. quá dài
B. không tốt như dự án của anh ấy.
C. xuất sắc
D. khá.
26. Gia sư của Steve chỉ trích khía cạnh nào trong dự án của anh ấy?
A. sự khởi đầu.
B. luận về định giá đường bộ.
C. phần cuối.
D. độ dài
27. Gia sư khuyên Frances nên làm
A. là tiến sĩ nhưng không phải là MPhiL.
B. một MPhiL hoặc một Tiến sĩ.
C. một dự án khác.
D. làm việc cẩn thận hơn.
28. Liên quan đến việc nhận được tài trợ. Gia sư cho rằng Frances’s
A. cơ hội rất mỏng.
B. cơ hội lớn hơn nhiều sinh viên khác.
C. kết quả kỳ thi sẽ mang tính quyết định.
D. cơ hội bây giờ tốt hơn trong quá khứ
29. Lần cuối cùng một sinh viên trong khoa đạt được điểm đầu tiên trong các kỳ thi của họ là
A. ba năm trước.
B. ba mươi năm trước.
C. năm ngoái.
D. trong ba năm đầu tiên trường cao đẳng đã được mở.
30. Steve không định tiếp tục nghiên cứu vì anh ấy muốn
A. ngừng học
B. làm nhiều điều thực sự thú vị
C. kiếm một số tiền để làm những việc anh ấy muốn làm
D. trở lại công việc của mình

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • criticize (v) chỉ trích >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn 
  • decisive (adj) kiên quyết 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE