Cách làm & Giải thích từ vựng"What is regulated by legislation on species movements?"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"What is regulated by legislation on species movements?"IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"What is regulated by legislation on species movements?"

1. Questions 31 - 38

Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND / OR A NUMBER for each answer.

Length: 12 inches
Color: 31 ………………………… white spots.
Nesting sites: 32 …………………………
Diet: 33 …………………………
Natural range: British Isles. Finland
Population: British Isles, Finland: in decline USA 34 …………………………….
Some of the problems created by large numbers of starlings
On wildlife

They compete with other species for 35 …………………… places.
On agriculture
They feed on 36 …………………………
They cause 37 ………………………….. damage
On human life
They may cause 38 ………………………

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Chiều dài: 12 inch
Màu sắc: 31 ………………………… đốm trắng.
Địa điểm làm tổ: 32 …………………………
Chế độ ăn: 33 …………………………
Phạm vi tự nhiên: Quần đảo Anh. Phần Lan
Dân số: Quần đảo Anh, Phần Lan: đang suy giảm Hoa Kỳ 34 …………………………….
Một số vấn đề do số lượng lớn chim sáo đá tạo ra
Về động vật hoang dã

Chúng cạnh tranh với các loài khác về 35 …………………… nơi.
Về nông nghiệp
Họ nuôi 36 …………………………
Chúng gây ra 37 ………………………… .. thiệt hại
Về cuộc sống con người
Chúng có thể gây ra 38 ………………………

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 31: tức là mình cần điền 1 adj hoặc noun mà bổ nghĩa với white ở đây có thể là màu sắc nhé
  • Câu 32: cần điền danh từ, ý muốn hỏi chỗ mà nó làm tổ là ở đâu 
  • Câu 33: cần điền danh từ, điền loại thức ăn 
  • Câu 34: có thể là điền số lượng bao nhiêu con 
  • Câu 35: có thể điền noun hoặc adj để bổ nghĩa cho places https://www.ieltstutor.me/blog/cach-dung-danh-tu-nhu-tinh-tu 
  • Câu 36: có thể điền noun, 1 loại thức ăn vì feed on = eat https://www.luyenthidaihoctienganhonline.com/blog/giai-thich-phrasal-verb-feed-on 
  • Câu 37: có thể điền noun hoặc adj để bổ nghĩa cho damage 
  • Câu 38: có thể điền noun vì trước đó có cause, có thể là danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được vì trước đó không có mạo từ 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 39 and 40

Choose the correct letter A, B, C

39. What is regulated by legislation on species movements?
A. the movement of foreigners
B. the deposit and pick-up of water
C. the import and export of fish
40. What is the ultimate deciding factor in species management?
A. Economics
B. Ethics
C. Politics

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

39. Pháp luật quy định điều gì về sự di chuyển của loài vật?
A. sự di chuyển của giống nước ngoài
B. số giữ lại và lấy nước
C. xuất nhập khẩu cá
40. Yếu tố quyết định cuối cùng trong quản lý loài là gì?
A. Kinh tế học
B. Đạo đức
C. Chính trị

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE