Cách làm & Giải thích từ vựng"The company deals mostly with"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"The company deals mostly with"IELTS LISTENING SECTION 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"The company deals mostly with"

1. Questions 11-15

Choose the correct letter, A, B, or C.

11. The company deals mostly with:
A. Big cities.
B. Nature holidays.
C. Nepal.

12. The overseas consultants deal mostly with:

A. Asia.

B. North America.

C. Europe.
13. For deserts and gorges, customers should come in the:

A. Morning.

B. Afternoon.

C. Night.
14. Trips to regional locations are good because:

A. The buses are comfortable.

B. There is storage for suitcases.

C. They can be seen quickly.
15. SleekLine buses are particularly known for their:

A. Service.

B. Size.

C. Comfort.

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

11. Công ty chủ yếu giao dịch với:
A. Các thành phố lớn.
B. Những ngày nghỉ thiên nhiên.
C. Nepal

12. Các chuyên gia tư vấn ở nước ngoài chủ yếu giải quyết:

A. Châu Á.

B. Bắc Mỹ.

C. Châu Âu.
13. Đối với sa mạc và hẻm núi, khách hàng nên đến:

A. buổi sáng.

B. Buổi chiều.

C. Ban đêm.
14. Các chuyến đi đến các địa điểm trong khu vực là tốt vì:

A. Xe buýt thoải mái.

B. Có chỗ để vali.

C. Chúng có thể được nhìn thấy một cách nhanh chóng.
15. Xe buýt SleekLine đặc biệt nổi tiếng với:

A. Dịch vụ.

B. Kích thước.

C. Sự thoải mái.

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 16-20

Identify the rooms in the office plan.

Write the correct letter, A-G, next to the questions.

16. Local Tours .................  17. Interstate Tours .................  18. International Tours .................  19. Asian Region .................  20. General Office .................

16. Local Tours .................

17. Interstate Tours .................

18. International Tours .................

19. Asian Region .................

20. General Office .................

IELTS TUTOR dịch:

 

16. Chuyến tham quan địa phương .................

17. Chuyến tham quan giữa các tiểu bang .................

18. Chuyến tham quan quốc tế .................

19. Khu vực Châu Á .................

20. Văn phòng Tổng hợp .................

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Mình cần xem kĩ và xác định cho được đâu là điểm bắt đầu nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE