Cách làm & Giải thích từ vựng"School Excursion"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"School Excursion"

1. Questions 1-6

Complete the notes.

Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.

School Excursion

Day: Wednesday (Example)

Destination: 1 ....................

Weather: 2 .........................

Arrival time: 3 .........................

Activities Planned

See: 4 ................................

Eat: Catered lunch

Attend: 5 ............................

Return time: 6 ..............................

IELTS TUTOR lưu ý:

  IELTS TUTOR dịch:

  • Tham quan trường học
   • Ngày: Thứ Tư (Ví dụ)
   • Nơi đến: ...
   • Thời tiết: 2 .........................
   • Thời gian đến: 3 .........................
   • Các hoạt động đã được lên kế hoạch
   • Xem: 4 ................................
   • Ăn: Bữa trưa phục vụ
   • Tham dự: 5 ...
   • Thời gian trở  về: 6 ..............................

  IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 1: từ cần điền là noun, chỉ địa danh 
  • Câu 2: từ cần điền là noun hoặc adj, chỉ thời tiết 
  • Câu 3: từ cần điền chỉ thời gian 
  • Câu 4: từ cần điền là noun 
  • Câu 5: từ cần điền là noun, mang nghĩa tham gia cái gì 
  • Câu 6: từ cần điền chỉ thời gian đi về 

  IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • Excursion (n) chuyến đi 
  • cater (v) chuẩn bị, lo liệu 

  2. Questions 7-10

  Complete the table.

  Write ONE WORD ONLY for each answer.

  Cách làm & Giải thích từ vựng"School Excursion"

  IELTS TUTOR hướng dẫn:

  IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Ở đây toàn điền quốc gia  nhé 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening 

  >> IELTS Intensive Reading 

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Lý do chọn IELTS TUTOR
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE