Lỗi "Không hiểu được cách thông tin được paraphrase" IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp thêm Lỗi "Không hiểu được cách thông tin được paraphrase" IELTS LISTENING

I. Paraphrase là gì?

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách Paraphrase trong IELTS

II. Lỗi "Không hiểu được cách thông tin được paraphrase" IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các câu hỏi cũng như đáp án ở IELTS Listening Part 3 dạng bài Multiple Choice được paraphrase rất nhiều, đa phần chỉ giữ lại một số từ khóa (như danh từ) để thí sinh định vị được bài nghe như vậy nếu không bắt được chỗ nào được paraphrase từ keywords thì sẽ rất khó bắt được nội dung bài nghe IELTS LISTENING
  • �Thí sinh có thể cải thiện kĩ năng nhận diện paraphrase qua việc lập bảng ghi chú sau mỗi bài nghe. 
  • Bên cạnh đó, trước khi luyện tập nghe, thí sinh cũng nên dành nhiều thời gian để dự đoán liệu rằng các thông tin trong câu hỏi hoặc đáp án có thể được diễn giải theo những cách nào khác, mà vẫn giữ đúng nghĩa của nó hay không. 

III. IELTS TUTOR xét ví dụ

Questions 21 & 22

Choose Two letters, A-E

Which TWO groups of people is the display primarily intended for?

A. Students from the English department

B. Residents of the local area

C. The university’s teaching staff

D. Potential new students

E. Students from other departments

  • Xét lại ví dụ 1, câu hỏi và năm đáp án đã được diễn giải lại như dưới đây: 

Từ khóa trong câu hỏi

Thông tin trong bài nghe

Primarily intended for

who are expected to come and see the display

Students from the English department

people studying English

Residents of the local area

.. publicised in the city, to encourage people to come and find out something

The university’s teaching staff

Lectures, professors

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking