Luyện đề: membership of sports centre IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp luyện đề: membership of sports centre IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Membership of sports centre IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11-13
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer.

membership of sports centre

Questions 14-16
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

membership of sports centre

Questions 17-20
Look at the map of the Sports Complex below. Label the buildings on the map of the Sports Complex.

Choose your answers from the below list and write them against Questions 17-20.

Arts Studio
Football Pitch
Tennis Courts
Dance Studio
Fitness Room
Reception
Squash Courts

membership of sports centre

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE