Cách làm & Giải thích từ vựng"Behavior in parks is controlled by"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Behavior in parks is controlled by"IELTS LISTENING SECTION 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Behavior in parks is controlled by"

1. Questions 31-34

Complete the sentences.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Behavior in parks is controlled by 31 .......................
Insect numbers are reduced by having 32 .........................
A wilderness park does not have any 33 ............................
Observing trees and lying in the grass are examples of 34 ..........................

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Hành vi trong công viên được kiểm soát bởi 31 .......................
Số lượng côn trùng giảm do có 32 .........................
Một công viên hoang vu không có 33 ............................
Quan sát cây cối và nằm trong cỏ là những ví dụ của 34 ..........................

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 31: từ cần điền là noun, tổ chức control behaviour in parks 
  • Câu 32: từ cần điền là noun, mang nghĩa do có cái gì đó 
  • Câu 33: từ cần điền là noun, mang nghĩa có cái gì đó 
  • Câu 33: từ cần điền là noun, mang nghĩa là ví dụ của cái gì 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 35-40

Complete the notes.
Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer.

sufficient wilderness

 

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 35: Từ cần điền là verb vì trước có could 
  • Câu 36: Từ cần điền là noun, mang nghĩa 1 cách nào đó để bảo vệ nature 
  • Câu 37: Từ cần điền là số tiền 
  • Câu 38: Từ cần điền là noun số ít vì có a 
  • Câu 39: Từ cần điền là noun số ít vì có a 
  • Câu 40: Từ cần điền là noun vì trước đó có in, chỉ vị trí 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE