Cách làm & Giải thích từ vựng"Business Centre"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Business Centre"

1. Questions 21

Choose the correct letter; A, B or C.

21. What is Brian going to do before the course starts?

A. attend a class

B. write a report

C. read a book

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mình xem thử Brian sẽ làm gì trước khi course bắt đầu 

2. Questions 22-25

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Business Centre

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 22: ở đây sẽ cần 1 cụm trạng từ vì “inform them about…” đã đủ chức năng động từ, tân ngữ 
 • Câu 23: sẽ là noun chỉ 1 trong các college facility 
 • Câu 24: sẽ cần noun vì reduced ở đây đang chia bị động bổ nghĩa cho danh từ cần điền, mang nghĩa cái gì đó được giảm cho học sinh 
 • Câu 25: cần điền noun 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

3. Questions 26-30

Complete the summary below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Business Centre

The Business Resource Centre contains materials such as books and manuals to be used for training. It Is possible to hire 26_______________________and 27_________________________ There are materials for working on study skills (e.g. 28__________________________) and other subjects include finance and 29___________________________
30____________________________ membership costs £50 per year.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

  • Trung tâm Nguồn lực Doanh nghiệp chứa các tài liệu như sách và hướng dẫn sử dụng để đào tạo. Có thể thuê 26_______________________ và 27_________________________ Có tài liệu để làm việc về các kỹ năng học tập (ví dụ: 28__________________________) và các môn học khác bao gồm tài chính và 29___________________________30____________________________ thành viên có chi phí £ 50 mỗi năm.

  IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 26, 27: cần điền danh từ, mang nghĩa thuê cái gì/ai đó 
  • Câu 28: cần điền noun, mang nghĩa 1 ví dụ của study skills 
  • Câu 29: cần điền noun, mang nghĩa 1 môn học khác ngoài finance 
  • Câu 30: cần điền noun hoặc adj, mang nghĩa cái gì đó của membership, để bổ nghĩa cho membership >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening 

  >> IELTS Intensive Reading 

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Lý do chọn IELTS TUTOR
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE