Cách làm & Giải thích từ vựng"Which THREE of the following problems are mentioned in connection with 20th-century housing in the East End?"IELTS LISTENING SECTION 4

· Section 4

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Business Centre"

1. Questions 31-37

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Which THREE of the following problems are mentioned in connection with 20th-century housing in the East End?

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 31: từ cần điền là verb vì trước có used to (đã từng) >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng USED TO / GET USED TO / BE USED TO tiếng ... 
 • Câu 32: từ cần điền là noun, sẽ điền loại chất liệu vì trước đó có made of có nghĩa là “làm bằng gì đó”
 • Câu 33: từ cần điền sẽ là noun vì phía trước có lack of mang nghĩa thiếu cái gì đó>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh 
 • Câu 34: có thể điền nhiều loại từ, có thể điền adv để bổ nghĩa cho stimulated 
 • Câu 35: sẽ điền noun vì trước đó có of 
 • Câu 36: sẽ điền verb chia bị động vì trước có be, và verb này đi được với on 
 • Câu 38: điền noun vì trước đó có great và phía trước có of 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

2. Questions 38-40

Choose THREE letters, A-G. Write answers next to 38-40 on your answer sheet.

Which THREE of the following problems are mentioned in connection with 20th-century housing in the East End?

A. unsympathetic landlords

B. unclean water

C. heating problems

D. high rents

E. overcrowding

F. poor standards of building

G. houses catching fire

IELTS TUTOR dịch:

 • BA vấn đề nào sau đây được đề cập liên quan đến nhà ở thế kỷ 20 ở East End?
  • A. chủ nhà không thông cảm
  • B. nước không sạch
  • C. vấn đề sưởi ấm
  • D. giá thuê cao
  • E. quá đông
  • F. tiêu chuẩn xây dựng kém
  • G. Nhà dễ bắt lửa 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • in connection with: liên quan 
 • housing (n) nhà ở >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng danh từ"housing"tiếng anh 
 • unsympathetic (adj) không thông cảm 
 • landlord (n) chủ cho thuê 
 • heating (n) sưởi 
 • overcrowding (n) đông đúc 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE