Giải Speaking 3/23 Part 2-3

· Speaking

1. Dạng Describe a person

1.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

1.2. Đề mới

2. Dạng describe a place

2.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

2.2. Đề mới

3. Dạng describe an event

3.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

1. Describe an occasion when you got incorrect information >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an occasion when you received incorrect information" IELTS SPEAKING
2. Describe an occasion when you lost your way (Describe an occasion when you got lost) >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an occasion when you got lost" IELTS SPEAKING
3. Describe a car journey that you remember well (Describe a long car journey you went on) >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a long car journey you went on" IELTS SPEAKING

4. Describe an exciting adventure you would like to take in the future (Describe an exciting adventure you would like to go on) >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an exciting adventure you would like to go on" IELTS SPEAKING

5. Describe an important decision that you made >>

6. Describe a speech that you gave in the public >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an interesting talk or speech" IELTS SPEAKING

7. Describe an occasion when you spent time with a young child (Describe a time when you spend time with a child) >>
8. Describe an expensive gift that you would like to give someone when you save a lot of money>> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an expensive gift that you want to give someone if you save a lot of money" IELTS SPEAKING

4. Dạng describe an object

4.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

1. Describe a game that you enjoyed playing when you were younger >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a game you played in your childhood" IELTS SPEAKING

2. Describe a water sport you would like to try in the future>> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a water sport you would like to try in the future" IELTS SPEAKING
3. Describe a sport you enjoy watching (Describe a sport you enjoyed when you were young >>

4. Describe a happy experience in your childhood >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a happy experience in your childhood that you remember well" IELTS SPEAKING
5. Describe a piece of clothing you enjoy wearing (Describe the type of clothes that you usually (like to) wear).
6. Describe a book that you have read many times (Describe a book you want to read again). >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a book you want to read again" IELTS SPEAKING

7. Describe a movie you watched recently that you felt disappointed about (Describe a movie you watched that made you feel depressed) >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a movie you watched that made you feel depressed" IELTS SPEAKING
8. Describe an invention that is useful in your daily life (Describe an invention that changed people's lives) >> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an invention that changed people's lives" IELTS SPEAKING
9. Describe a traditional celebration in your country that you enjoy >> Giải câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a traditional celebration in your country that you enjoy" IELTS SPEAKING

10. Describe an interesting job that you want to have in the future (Describe a job you think is interesting)>> Giải câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a job you think is interesting" IELTS SPEAKING

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE